ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษาเทอม 2/2554(แก้ไขล่าสุด)

ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง

สิงหาคม 2554 เครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติ ออกรายการสมรภูมิไอเีดีย ทางช่อง 3

รถพลังงานลม 3 ออกรายการ Energy Update ทางช่อง NBT

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดวิพากษ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 ตามกรอบ TQF.

ยินดีตอนรับอาจารย์ท่านใหม่ ของสาขาวิชา ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์

สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ปี 2550-2554 แล้ว