ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.วรวิทย์ และ อ.อนันต์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร