ติดต่อเรา, ร้องเรียน/Contact

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  10800       (ดูแผนที่ใน google)

โทร. 02-836300002-9132424

ต่อ 4169 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ต่อ 4138  ผศ.ภูภูมิ, ผศ.กุลยศ, ผศ.ทรงวุฒิ, ดร.ประกอบ,  อ.อนันต์, อ.พลรัชต์, อ.ศิริพล, ดร.ศุภชัย, ดร.ปฏิวัติ, ดร.กฤษณ์

ต่อ 4169 อ.พีรสิชฌ์

ต่อ 4167 ผศ.ดร.ประเสริฐ, ผศ.ดร.ปฎิภาณ, ดร.ณทพร

ต่อ 4168 อ.พีรสิชฌ์,  อ.ศิริพล, ดร.จันทิมา, อ.วิชยา

ต่อ 4169 สำนักงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โทรสาร 02-8363000, 02-9132424 ต่อ 4138
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

********************************************************************************************

ร้องเรียน 

นักศึกษา, ศิษย์เก่า, ผู้ปกครอง, ประชาชน
สามารถร้องเรียน กระบวนการ 

-การจัดการเรียนการสอน
-ความไม่เป็นธรรม
-อื่นๆ
ร้องเรียนได้ที่

IMG_0231_1

 อ.อนันต์  เต็มเปี่ยม
ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
Email: anan.t@rmutp.ac.th     (แบบฟอร์มใบร้องเรียน)
Facebook: I Love ME and MP Rmutp NBK  โดยส่งไปทางข้อความใน facebook
โทร:  02-9132424 ต่อ 4138

*********************************************************************************************