พิธีต้อนรับ นศ.ใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 58

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ทำพิธีต้อนรับ นศ.ใหม่ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ประปี 2558 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558  โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง และคณาจารย์ของสาขาวิชา ประกอบด้วย อ.ศิริพล ทองอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์  ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ดร.ณทพร จินดาประเสริฐ อ.พีรสิชฌ์ ชฎาธร อ.พลรัชต์ บุญมี อ.พิเชษฐ์ บุญญาลัย

1

2

 

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร