Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย ในวันสถาปนา มทร.พระนคร ปี 2565

RMUTP Mooc สื่อการสอนวิชา กลศาสตร์เครื่องจักรกล โดย ผศ.ดร.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี

การรับสมัคร นศ. ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 9 ประจำปี 2567

เครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางล้อ” ได้รับการรับรองจากสถาบัน TUV Rheinland

ตารางเรียน นศ. ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำเทอม 2/2561

ตารางเรียน นศ. ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำเทอม 1/2561

ตารางเรียน นศ. ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำเทอม 2/2560

การรับสมัคร นศ. ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 6 ประจำปี 2564

ปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับ ผู้จบ ปวส. เข้าเรียน วศ.บ. (เทียบโอน)

พิธีต้อนรับ นศ.ใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 58

คณาจารย์ เจ้าหน้า และ นักศึกษา ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ในการจากไปของ ท่านอาจารย์วรวุฒิ กาญจนกิตติชัย

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.กุลยศ และ ผศ.ดร.ชลกาญจน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและช่วยงานวิศวกรรม งานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.วรวิทย์ และ อ.อนันต์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สภาวิศวกร รับรองหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร ปี 2555-2559 แล้ว

รวมภาพการแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula ปี 2014 ของ 12 Engineers Team

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

รวมภาพซ้อมรับปริญญา วิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2555

กำหนดการสำคัญและปฏิทินการศึกษาเทอม 1/2556

กำหนดการสำคัญ ช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

เชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องวิศวกรกับการประหยัดพลังงาน และเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของระบบกำจัดฝุ่นในอุตสาหกรรม (สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รางวัลชนะเลิศ รถประดิษฐ์ รุ่นอุดมศึกษา ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจำปี 2555

รวมภาพรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2554 ( 18 พ.ย.55)

ขอความกรุณาผู้สนใจและศิษย์เก่า ตอบแบบสำรวจความต้องการ การศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ***

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555