แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
แฟ้มสะสมผลงาน ของอาจารย์ที่ปรึกษา ( 15 กค 60)
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อประกอบการขึ้นเงินเดือน รอบ 2 (15 กค 60)
ตารางหัวข้อการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (15 กค 60)
-แบบฟอร์มประวัติอาจารย์เพื่อการปรุงปรุงเวบไซด์ ของสาขาวิชาฯ ปี 2558
-ใบสอนชดเชย

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ สำหรับ นศ.ปริญญาโท
แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

วิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
กำหนดการ วิชาเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล เทอม 1/2560 
ใบเสนอหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์
แบบประกาศหัวข้อโครงงาน (MP-P-01)
แบบตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (MP-P-02)
แบบอนุมัติสอบหัวข้อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (MP-P-04)
ใบประเมินสอบหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์

วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
กำหนดการ วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล เทอม 1/2560
ใบขอซื้อวัสดุฝึกเพื่อใช้ทำโครงงาน
แบบบันทึกการเข้าพบที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล รายสัปดาห์
ใบขอสอบจบปริญญานิพนธ์ (Word)                                                                                                                                            -ใบขอสอบจบปริญญานิพนธ์ (pdf)
ตัวอย่างหนังสือเชิญกรรมการสอบจบปริญญานิพนธ์
ใบประเมินผลสอบโครงงานปริญญานิพนธ์

แบบการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ (รูปแบบเดิม ก่อนปี 2555)
แบบฟอร์มปกปริญญานิพนธิ์ 1
แบบฟอร์มปริญญานิพนธิ์
คู่มือการทำเล่มปริญญานิพนธิ์

สิ่งที่นักศึกษาต้องส่ง-เมื่อจัดทำปริญญานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว

รายชื่อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล/อาจารย์ที่ปรึกษา ย้อนหลัง

-ปีการศึกษา 2556
1.เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุชนิดโลหะ แบบใช้แรงบิด/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
2.เครื่องผสมและอัดปุ๋ยเม็ดชีวมวลจากใบไม้/ ผศ.วรวิทย์
3.การเพิ่มสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยใช้ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบสั่นวงรอบร่วมกับน้าทิ้งจากระบบปรับอากาศ/ ผศ.ดร.วิโรจน์
4.การพัฒนารถประหยัดเชื้อเพลิงโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง/ ดร.ณทพร
5.การศึกษาการรีไซเคิลทินเนอร์โดยใช้พลังงานความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ/ อ.วรวุฒิ และ อ.พีรสิชฌ์
6.การศึกษาการอบแห้งกากถั่วเหลืองด้วยเครื่องอบแห้งแบบกระแสชน/ อ.ศิริพล และ รศ.ดร.ฉัตรชัย
7.การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของเครื่องอัดธูปแบบเกลียวอัด/ อ.ศิริพล

-ปีการศึกษา 2555

-ปีการศึกษา 2554
1.การศึกษาสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อเทอร์โมไซฟอนร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค/ ผศ.ดร.วิโรจน์
2.การศึกษาคุณภาพของข้าวเปลือกจากการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบกระแสชน/ ผศ.ดร.วิโรจน์   และ  รศ.ดร.ฉัตรชัย
3.การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดขนาดกาแฟโรบัสต้า/ อ.พลรัตช์
4.การศึกษาสมรรถนะเครื่องย่อยขวดแก้ว/ ผศ.ดร.สมใจ   และ ผศ.ดร.ประเสริฐ
5.การศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์/ อ.กุลยศ
6.การพัฒนาเครื่องบดสมุนไพรไทย / ผศ.วรวิทย์   และ อ.อนันต์
7.การศึกษาประสิทธิภาพปั๊มไฮดรอลิกส์/  อ.อนันต์
8.การพัฒนาเพื่อการลดต้นทุนการผลิตของเครื่องอบแห้งกลีบกุหลาบโดยใช้ลมร้อน/  ผศ.ปฎิภาณ
9.การศึกษาเครื่องกลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์/ อ.ศุภชัย
10.เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วสง/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
11.เครื่องผลิตไส้กรอกกึ่งอัตโนมัติ/ ผศ.ดร.ประเสริฐ    และ  ผศ.ดร.สมใจ
12.การพัฒนาเครื่องแยกเส้นใยจากกาบกล้วย/  อ.อนันต์   และ  ผศ.วรวิทย์
13.เครื่องทำเส้นขนมจีนกึ่งอัตโนมัติ / ผศ. ว่าที่ ร.ต. ทรงวุฒิ    และ  อ.อนันต์
14.เครื่องย่อยยางรถยนต์ต้นแบบ/  ผศ.วรวิทย์  และ  ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
15.การศึกษาการสะสมความร้อนของจานเบรกด้วยระเบียบวิธีไฟไนอิลิเมนต์/ อ.อนันต์  และ อ.ศุภชัย
16.รถประหยัดเชื้อเพลิง/ ผศ.ปฎิภาณ   และ ดร.ณทพร
17.รถพลังงานลม/ ผศ.ปฎิภาณ    และ  ดร.ณทพร
18.การศึกษากระบวนการลดความชื้นของข้าวเปลือกโดยใช้ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบมีครีบร่วมกับแบบไม่มีครีบ/ อ.พลรัชต์
19.การศึกษาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในจานเบรก/ อ.กุลยศ
20.เครื่องทดสอบพฤติกรรมวัสดุความเสียดทาน/  อ.ศุภชัย
21.การศึกษาการถ่ายความร้อนแบบบังคับโดยใช้ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบปิด/  ผศ.ดร.วิโรจน์
22.การสึกหร่อของจานเบรกที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบรกแบบดิสก์เบรก/ ผศ.ว่าที่ ร.ต. ทรงวุฒิ
23.การศึกษาลักษณะทางกายภาพจานเบรกทีมีผลกระทบต่อระยะทางการเบรก/ อ.ศุภชัย
24.การพัฒนาเครื่องย่อยขวดพลาสติก/  ผศ.วรวิทย์ /อ.พิเชษฐ์
25.การใช้โปรดิวเซอร์แก๊สเป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์/ อ.ศิริพล
26.เครื่องอัดธูปสมุนไพร/ อ.ศิริพล
27.การศึกษาและสร้างตู้อบลมร้อน/ อ.พลรัชต์  และ ผศ.วรวิทย์

ปีการศึกษา 2553
1.การพัฒนาชุดจัดเก็บชิ้นงานอัตโนมัติ/ อ.อนันต์
2.การพัฒนาการอบแห้งเมล็ดข้าวโดยใช้ลม/ ผศ.ดร.วิโรจน์
3.ระบบทำความเย็นโดยใช้เทอร์โมไซฟอน/ ผศ.ดร.วิโรจน์
4.เครื่องผลิตน้ำมันมะพร้าว/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
5.เครื่องทำขนมครกอัตโนมัติ/ ผศ.ปฎิภาณ
6.การพัฒนารถประหยัดเชื้อเพลิง/ ผศ.ปฎิภาณ และ ผศ.ดร.สมใจ
7.หุ่นยนต์สำรวจและเก็บวัตถุอันตรายขนาดเล็ก/ อ. อนันต์
8.รถพลังงานลม/  ผศ.ปฎิภาณ
9.เครื่องยนต์สเตอริง/  ผศ.ภูภูมิ
10.เครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลลง/ อ.ศิริพล
11.เครื่องทำอิฐมอญ/ ผศ.สุวรรณ์
12.เครื่องผลิตอาหารเม็ด/ ผศ.ดร.สมใจ และ ผศ.ดร.ประเสริฐ
13.รถดูดฝุ่น/ อ.กุลยศ
14.การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องกลั่นแบบไอน้ำโดยใช้  PID Controller/ ผศ.ดร.วิโรจน์ และ ผศ.ธงชัย
15.เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มไฮดริลิกส์ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส/ อ.อนันต์
16.เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์/ อ.กุลยศ
17.เครื่องทดสอบ  Journal  Bearing/ ผศ.ปฎิภาณ
18.การวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาแอร์/ อ.กุลยศ
19.เครื่องย้ำหัวสายไฮดรอลิกส์/ ผศ.วรวิทย์ และ อ.อนันต์
20.การศึกษาการถ่ายเทความร้อนแบบอิสระโดยใช้ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบปิด/  ผศ.ดร.วิโรจน์
21.การพัฒนาเครื่องบดถั่วเหลือง/  ผศ.ว่าที่ ร.ต. ทรงวุฒิ
22.การพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัว/ ผศ.วรวิทย์
23.การพัฒนาเครื่องแยกเส้นใยจากกาบกล้วย/ อ.อนันต์
24.รถไฮบริด/  ผศ.ดร.สมใจ  และ  ผศ.ดร.วัลลภ
25.การพัฒนาเครื่องอัดถ่าน/ ผศ.สุวรรณ์

-ปีการศึกษา 2552
1.เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดช์เบด/ ผศ.ปฎิภาณ
2.เครื่องแกะเมล็ดบัว/ ผศ.ดร.ประเสริฐ                                                                                                                                           3.เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์/ อ.กุลยศ
4.การพัฒนาเครื่องสีข้าว/ ผศ.ดร.สมใจ และ ผศ.ดร.ประเสริฐ
5.การพัฒนาเครื่องอบแห้งพืชสมุนไพร/ ผศ.ปฎิภาณ
6.เครื่องทำความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่/ อ.อนันต์
7.เครื่องหีบเมล็ดสบู่ดำ/ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
8.การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งอุปกรณ์ LPG ในรถจักรยานยนต์/ ผศ.ปฎิภาณ
9.เครื่องคัดแยกเมล็ดสารกาแฟ/  ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
10.เครื่องฝานและผสมหยวกกล้วยกึ่งอัตโนมัติ/   อ.กุลยศ
11.เครื่องผลิตไส้กรอกกึ่งอัตโนมัติ/ ผศ.ดร.ประเสริฐ    และ  ผศ.ดร.สมใจ
12.เครื่องให้อาหารปลาดุกอัตโนมัติ/  ผศ.สุวรรณ์
13.เครื่องหันหน่อไม้/  ผศ.ดร.สมใจ และ ผศ.ดร.ประเสริฐ
14.การพัฒนาเครื่องขูดหน้ายาง/  ผศ.วรวิทย์ และ อ.อนันต์
15.เครื่องบีบแยกเนื้อปลา/ ผศ.ภูภูมิ
16.เครื่องบดถั่วเหลืองอัตโนมัติ/ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
17.รถตัดหญ้าไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย/ ผศ.ภูภูมิ
18.เครื่องอบแห้งกลีบกุหลาบโดยใช้ลมร้อนจากเครื่องปรับอากาศ/ ผศ.ปฎิภาณ
19.รถประหยัดเชื้อเพลิง/ ผศ.ดร.สมใจ
20.การวิเคราะห์การกระจายความเค้นในคานชนิดยึดปลายแน่นสองข้าง/ ดร.ประกอบ
21.ชุดทดลองกังหันแรงฉีด/ ผศ.สุวรรณ์
22.เครื่องผลิตไบโอดีเซล/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
23.เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์/ อ.มนัส
24.ชุดสาธิตระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ/ ผศ.วรวิทย์
25.เครื่องอบกระดาษใบสับปะรดพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฮีตเตอร์/อ.กุลยศ
26.การพัฒนาเครื่องย่อยขวดพลาสติก และ ผศ.ดร.ประเสริฐ
27.เครื่องย่อยขวดแก้ว/ ผศ.ปฏิภาณ
28.เรือเก็บขยะ/ ผศ.ไพศาล
29.เครื่องคัดแยกเมล็ดและเนื้อของพริกชี้ฟ้า/ อ.สำรวม