แบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
1.1 แฟ้มสะสมผลงาน ของอาจารย์ที่ปรึกษา ( 15 กค 60)
1.2 เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อประกอบการขึ้นเงินเดือน รอบ 2 (15 กค 60)
1.3ตารางหัวข้อการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (15 กค 60)
1.4 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์เพื่อการปรุงปรุงเวบไซด์ ของสาขาวิชาฯ ปี 2558
1.5 ใบสอนชดเชย
1.6 แบบรายงานผลงานทางวิชาการและการฝึกอบรมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

2.แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ สำหรับ นศ.ปริญญาโท (Thesis)
2.1 แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
2.2 แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
2.4 แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์
2.5 แบบประวัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรณีเป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย (Word)
2.6 แบบประวัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรณีเป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย (pdf)
2.7 แบบประวัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรณีเป็นบุคคลภายนอก (Word)
2.8 แบบประวัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรณีเป็นบุคคลภายนอก (pdf)

3.วิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (Pre-Project)
3.1 กำหนดการ วิชาเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล เทอม 1/2561 
3.2 ใบเสนอหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์(word97_2000.doc)
3.3 ใบเสนอหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ (word 2013.docx)
3.4 ใบเสนอหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ (pdf).)
3.5 แบบเสนอชื่อหัวข้อวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี.pdf (แบบฟอร์มใหม่ ปี 2561)
3.6 แบบเสนอหัวข้อวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี.word (แบบฟอร์มใหม่ ปี 2561)
3.7 แบบประกาศหัวข้อโครงงาน (MP-P-01)
3.8 แบบตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (MP-P-02)
3.9 แบบอนุมัติสอบหัวข้อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (MP-P-04)
3.10 ใบประเมินสอบหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ 

3.11 ตัวอย่างใบเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ความดันสูง
3.12 ตัวอย่างใบเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องเครื่องทดสอบความเค้นเอนกประสงค์
3.13 ตัวอย่างใบเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องการศึกษาเวลาเฉลี่ยของวัสดุอนุภาคในเครื่องอบแห้ง
3.14 ตัวอย่างใบเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องการพัฒนารถพลังงานลมรุ่นที่ 6
3.15 ตัวอย่างใบเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องการพัฒนาเครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติ
3.16 ตัวอย่างใบเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องการเปรียบเทียบการปล่อยไอเสียของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
3.17 ตัวอย่างใบเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องการควบคุมเครื่องจัดเก็บชิ้นงานทรงกระบอกด้วย PLC
3.18 ตัวอย่างใบเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องกรณีศึกษาระบบฮีทปั๊มที่ใช้น้ำร้อนร่วม

4.วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (Project)
4.1 กำหนดการ วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล เทอม 1/2560
4.2 ใบขอซื้อวัสดุฝึกเพื่อใช้ทำโครงงาน
4.3 แบบบันทึกการเข้าพบที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล รายสัปดาห์
4.4 ใบขอสอบจบปริญญานิพนธ์ (Word)                                                                                                                                      4.5 ใบขอสอบจบปริญญานิพนธ์ (pdf)
4.6 ตัวอย่างหนังสือเชิญกรรมการสอบจบปริญญานิพนธ์
4.7 ใบประเมินผลสอบจบโครงงานปริญญานิพนธ์(word)
4.8 ใบประเมินผลสอบจบโครงงานปริญญานิพนธ์(pdf)
4.9 แบบฟอร์มปกปริญญานิพนธิ์ 1
4.10 แบบฟอร์มปริญญานิพนธิ์
4.11 คู่มือการทำเล่มปริญญานิพนธิ

5.สหกิจศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5.1 รวมเอกสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
5.2 ตัวอย่างการทำเล่มโครงงานสหกิจศึกษา
5.3 เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจ (word)
5.4 เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจ (pdf)
5.5 สิ่งที่นักศึกษาต้องทำ/ส่งหลังจากออกสหกิจ (pdf)

 

รายชื่อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล/อาจารย์ที่ปรึกษา ย้อนหลัง

-ปีการศึกษา 2556
1.เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุชนิดโลหะ แบบใช้แรงบิด/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
2.เครื่องผสมและอัดปุ๋ยเม็ดชีวมวลจากใบไม้/ ผศ.วรวิทย์
3.การเพิ่มสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยใช้ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบสั่นวงรอบร่วมกับน้าทิ้งจากระบบปรับอากาศ/ ผศ.ดร.วิโรจน์
4.การพัฒนารถประหยัดเชื้อเพลิงโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง/ ดร.ณทพร
5.การศึกษาการรีไซเคิลทินเนอร์โดยใช้พลังงานความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ/ อ.วรวุฒิ และ อ.พีรสิชฌ์
6.การศึกษาการอบแห้งกากถั่วเหลืองด้วยเครื่องอบแห้งแบบกระแสชน/ อ.ศิริพล และ รศ.ดร.ฉัตรชัย
7.การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของเครื่องอัดธูปแบบเกลียวอัด/ อ.ศิริพล

-ปีการศึกษา 2555

-ปีการศึกษา 2554
1.การศึกษาสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อเทอร์โมไซฟอนร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค/ ผศ.ดร.วิโรจน์
2.การศึกษาคุณภาพของข้าวเปลือกจากการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบกระแสชน/ ผศ.ดร.วิโรจน์   และ  รศ.ดร.ฉัตรชัย
3.การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดขนาดกาแฟโรบัสต้า/ อ.พลรัตช์
4.การศึกษาสมรรถนะเครื่องย่อยขวดแก้ว/ ผศ.ดร.สมใจ   และ ผศ.ดร.ประเสริฐ
5.การศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์/ อ.กุลยศ
6.การพัฒนาเครื่องบดสมุนไพรไทย / ผศ.วรวิทย์   และ อ.อนันต์
7.การศึกษาประสิทธิภาพปั๊มไฮดรอลิกส์/  อ.อนันต์
8.การพัฒนาเพื่อการลดต้นทุนการผลิตของเครื่องอบแห้งกลีบกุหลาบโดยใช้ลมร้อน/  ผศ.ปฎิภาณ
9.การศึกษาเครื่องกลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์/ อ.ศุภชัย
10.เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วสง/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
11.เครื่องผลิตไส้กรอกกึ่งอัตโนมัติ/ ผศ.ดร.ประเสริฐ    และ  ผศ.ดร.สมใจ
12.การพัฒนาเครื่องแยกเส้นใยจากกาบกล้วย/  อ.อนันต์   และ  ผศ.วรวิทย์
13.เครื่องทำเส้นขนมจีนกึ่งอัตโนมัติ / ผศ. ว่าที่ ร.ต. ทรงวุฒิ    และ  อ.อนันต์
14.เครื่องย่อยยางรถยนต์ต้นแบบ/  ผศ.วรวิทย์  และ  ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
15.การศึกษาการสะสมความร้อนของจานเบรกด้วยระเบียบวิธีไฟไนอิลิเมนต์/ อ.อนันต์  และ อ.ศุภชัย
16.รถประหยัดเชื้อเพลิง/ ผศ.ปฎิภาณ   และ ดร.ณทพร
17.รถพลังงานลม/ ผศ.ปฎิภาณ    และ  ดร.ณทพร
18.การศึกษากระบวนการลดความชื้นของข้าวเปลือกโดยใช้ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบมีครีบร่วมกับแบบไม่มีครีบ/ อ.พลรัชต์
19.การศึกษาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในจานเบรก/ อ.กุลยศ
20.เครื่องทดสอบพฤติกรรมวัสดุความเสียดทาน/  อ.ศุภชัย
21.การศึกษาการถ่ายความร้อนแบบบังคับโดยใช้ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบปิด/  ผศ.ดร.วิโรจน์
22.การสึกหร่อของจานเบรกที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบรกแบบดิสก์เบรก/ ผศ.ว่าที่ ร.ต. ทรงวุฒิ
23.การศึกษาลักษณะทางกายภาพจานเบรกทีมีผลกระทบต่อระยะทางการเบรก/ อ.ศุภชัย
24.การพัฒนาเครื่องย่อยขวดพลาสติก/  ผศ.วรวิทย์ /อ.พิเชษฐ์
25.การใช้โปรดิวเซอร์แก๊สเป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์/ อ.ศิริพล
26.เครื่องอัดธูปสมุนไพร/ อ.ศิริพล
27.การศึกษาและสร้างตู้อบลมร้อน/ อ.พลรัชต์  และ ผศ.วรวิทย์

ปีการศึกษา 2553
1.การพัฒนาชุดจัดเก็บชิ้นงานอัตโนมัติ/ อ.อนันต์
2.การพัฒนาการอบแห้งเมล็ดข้าวโดยใช้ลม/ ผศ.ดร.วิโรจน์
3.ระบบทำความเย็นโดยใช้เทอร์โมไซฟอน/ ผศ.ดร.วิโรจน์
4.เครื่องผลิตน้ำมันมะพร้าว/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
5.เครื่องทำขนมครกอัตโนมัติ/ ผศ.ปฎิภาณ
6.การพัฒนารถประหยัดเชื้อเพลิง/ ผศ.ปฎิภาณ และ ผศ.ดร.สมใจ
7.หุ่นยนต์สำรวจและเก็บวัตถุอันตรายขนาดเล็ก/ อ. อนันต์
8.รถพลังงานลม/  ผศ.ปฎิภาณ
9.เครื่องยนต์สเตอริง/  ผศ.ภูภูมิ
10.เครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลลง/ อ.ศิริพล
11.เครื่องทำอิฐมอญ/ ผศ.สุวรรณ์
12.เครื่องผลิตอาหารเม็ด/ ผศ.ดร.สมใจ และ ผศ.ดร.ประเสริฐ
13.รถดูดฝุ่น/ อ.กุลยศ
14.การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องกลั่นแบบไอน้ำโดยใช้  PID Controller/ ผศ.ดร.วิโรจน์ และ ผศ.ธงชัย
15.เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มไฮดริลิกส์ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส/ อ.อนันต์
16.เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์/ อ.กุลยศ
17.เครื่องทดสอบ  Journal  Bearing/ ผศ.ปฎิภาณ
18.การวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาแอร์/ อ.กุลยศ
19.เครื่องย้ำหัวสายไฮดรอลิกส์/ ผศ.วรวิทย์ และ อ.อนันต์
20.การศึกษาการถ่ายเทความร้อนแบบอิสระโดยใช้ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบปิด/  ผศ.ดร.วิโรจน์
21.การพัฒนาเครื่องบดถั่วเหลือง/  ผศ.ว่าที่ ร.ต. ทรงวุฒิ
22.การพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัว/ ผศ.วรวิทย์
23.การพัฒนาเครื่องแยกเส้นใยจากกาบกล้วย/ อ.อนันต์
24.รถไฮบริด/  ผศ.ดร.สมใจ  และ  ผศ.ดร.วัลลภ
25.การพัฒนาเครื่องอัดถ่าน/ ผศ.สุวรรณ์

-ปีการศึกษา 2552
1.เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดช์เบด/ ผศ.ปฎิภาณ
2.เครื่องแกะเมล็ดบัว/ ผศ.ดร.ประเสริฐ                                                                                                                                           3.เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์/ อ.กุลยศ
4.การพัฒนาเครื่องสีข้าว/ ผศ.ดร.สมใจ และ ผศ.ดร.ประเสริฐ
5.การพัฒนาเครื่องอบแห้งพืชสมุนไพร/ ผศ.ปฎิภาณ
6.เครื่องทำความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่/ อ.อนันต์
7.เครื่องหีบเมล็ดสบู่ดำ/ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
8.การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งอุปกรณ์ LPG ในรถจักรยานยนต์/ ผศ.ปฎิภาณ
9.เครื่องคัดแยกเมล็ดสารกาแฟ/  ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
10.เครื่องฝานและผสมหยวกกล้วยกึ่งอัตโนมัติ/   อ.กุลยศ
11.เครื่องผลิตไส้กรอกกึ่งอัตโนมัติ/ ผศ.ดร.ประเสริฐ    และ  ผศ.ดร.สมใจ
12.เครื่องให้อาหารปลาดุกอัตโนมัติ/  ผศ.สุวรรณ์
13.เครื่องหันหน่อไม้/  ผศ.ดร.สมใจ และ ผศ.ดร.ประเสริฐ
14.การพัฒนาเครื่องขูดหน้ายาง/  ผศ.วรวิทย์ และ อ.อนันต์
15.เครื่องบีบแยกเนื้อปลา/ ผศ.ภูภูมิ
16.เครื่องบดถั่วเหลืองอัตโนมัติ/ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
17.รถตัดหญ้าไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย/ ผศ.ภูภูมิ
18.เครื่องอบแห้งกลีบกุหลาบโดยใช้ลมร้อนจากเครื่องปรับอากาศ/ ผศ.ปฎิภาณ
19.รถประหยัดเชื้อเพลิง/ ผศ.ดร.สมใจ
20.การวิเคราะห์การกระจายความเค้นในคานชนิดยึดปลายแน่นสองข้าง/ ดร.ประกอบ
21.ชุดทดลองกังหันแรงฉีด/ ผศ.สุวรรณ์
22.เครื่องผลิตไบโอดีเซล/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
23.เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์/ อ.มนัส
24.ชุดสาธิตระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ/ ผศ.วรวิทย์
25.เครื่องอบกระดาษใบสับปะรดพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฮีตเตอร์/อ.กุลยศ
26.การพัฒนาเครื่องย่อยขวดพลาสติก และ ผศ.ดร.ประเสริฐ
27.เครื่องย่อยขวดแก้ว/ ผศ.ปฏิภาณ
28.เรือเก็บขยะ/ ผศ.ไพศาล
29.เครื่องคัดแยกเมล็ดและเนื้อของพริกชี้ฟ้า/ อ.สำรวม