แบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
1.1 แฟ้มสะสมผลงาน ของอาจารย์ที่ปรึกษา ( 15 กค 60)
1.2 เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อประกอบการขึ้นเงินเดือน รอบ 2 (15 กค 60)
1.3ตารางหัวข้อการให้คำปรึกษารายสัปดาห์ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (15 กค 60)
1.4 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์เพื่อการปรุงปรุงเวบไซด์ ของสาขาวิชาฯ ปี 2558
1.5 ใบสอนชดเชย
1.6 แบบรายงานผลงานทางวิชาการและการฝึกอบรมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

2.แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ สำหรับ นศ.ปริญญาโท (Thesis)
2.1 แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
2.2 แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
2.4 แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

3.วิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (Pre-Project)
3.1 ใบเสนอหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ (word)(ปรับปรุง 2564)
3.2 ใบเสนอหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ (pdf)(ปรับปรุง 2564)
3.3 แบบเสนอหัวข้อวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์อนุมัติ.word 
3.4 แบบประกาศหัวข้อโครงงาน (MP-P-01)
3.5 แบบตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (MP-P-02)

3.6 แบบอนุมัติสอบหัวข้อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (MP-P-04)
3.7 ใบประเมินการสอบ หัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ (ปรับปรุง 2564)

3.8 ตัวอย่างหนังสือเชิญกรรมการ สอบหัวข้อโครงงาน(word)(ปรับปรุง 2564)
3.9 ตัวอย่างหนังสือเชิญกรรมการ สอบหัวข้อโครงงาน(pdf)(ปรับปรุง 2564)
3.10 แบบฟอร์มปริญญานิพนธ์ (ปรับปรุง 2562)

4.วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (Project)                                                                               
4.1 ใบขอซื้อวัสดุฝึกเพื่อใช้ทำโครงงาน
4.2 แบบบันทึกการเข้าพบที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล รายสัปดาห์
4.3 ใบขอสอบจบปริญญานิพนธ์ (Word)                                                                                                                                      4.4 ใบขอสอบจบปริญญานิพนธ์ (pdf)
4.5 ตัวอย่างหนังสือเชิญกรรมการสอบจบปริญญานิพนธ์
4.6 ใบประเมินผลสอบจบโครงงานปริญญานิพนธ์(word)
4.7 ใบประเมินผลสอบจบโครงงานปริญญานิพนธ์(pdf)
4.8 แบบฟอร์มปริญญานิพนธิ์ (ปรับปรุง 2562)

5.สหกิจศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5.1 รวมเอกสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
5.2 ตัวอย่างการทำเล่มโครงงานสหกิจศึกษา
5.3 เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจ (word)
5.4 เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจ (pdf)
5.5 สิ่งที่นักศึกษาต้องทำ/ส่งหลังจากออกสหกิจ (pdf)

 

รายชื่อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล/อาจารย์ที่ปรึกษา ย้อนหลัง

-ปีการศึกษา 2556
1.เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุชนิดโลหะ แบบใช้แรงบิด/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
2.เครื่องผสมและอัดปุ๋ยเม็ดชีวมวลจากใบไม้/ ผศ.วรวิทย์
3.การเพิ่มสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยใช้ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบสั่นวงรอบร่วมกับน้าทิ้งจากระบบปรับอากาศ/ ผศ.ดร.วิโรจน์
4.การพัฒนารถประหยัดเชื้อเพลิงโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง/ ดร.ณทพร
5.การศึกษาการรีไซเคิลทินเนอร์โดยใช้พลังงานความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ/ อ.วรวุฒิ และ อ.พีรสิชฌ์
6.การศึกษาการอบแห้งกากถั่วเหลืองด้วยเครื่องอบแห้งแบบกระแสชน/ อ.ศิริพล และ รศ.ดร.ฉัตรชัย
7.การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของเครื่องอัดธูปแบบเกลียวอัด/ อ.ศิริพล

-ปีการศึกษา 2555

-ปีการศึกษา 2554
1.การศึกษาสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อเทอร์โมไซฟอนร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค/ ผศ.ดร.วิโรจน์
2.การศึกษาคุณภาพของข้าวเปลือกจากการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบกระแสชน/ ผศ.ดร.วิโรจน์   และ  รศ.ดร.ฉัตรชัย
3.การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดขนาดกาแฟโรบัสต้า/ อ.พลรัตช์
4.การศึกษาสมรรถนะเครื่องย่อยขวดแก้ว/  ผศ.ดร.ประเสริฐ
5.การศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์/ อ.กุลยศ
6.การพัฒนาเครื่องบดสมุนไพรไทย / ผศ.วรวิทย์   และ อ.อนันต์
7.การศึกษาประสิทธิภาพปั๊มไฮดรอลิกส์/  อ.อนันต์
8.การพัฒนาเพื่อการลดต้นทุนการผลิตของเครื่องอบแห้งกลีบกุหลาบโดยใช้ลมร้อน/  ผศ.ปฎิภาณ
9.การศึกษาเครื่องกลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์/ อ.ศุภชัย
10.เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วสง/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
11.เครื่องผลิตไส้กรอกกึ่งอัตโนมัติ/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
12.การพัฒนาเครื่องแยกเส้นใยจากกาบกล้วย/  อ.อนันต์   และ  ผศ.วรวิทย์
13.เครื่องทำเส้นขนมจีนกึ่งอัตโนมัติ / ผศ. ว่าที่ ร.ต. ทรงวุฒิ    และ  อ.อนันต์
14.เครื่องย่อยยางรถยนต์ต้นแบบ/  ผศ.วรวิทย์  และ  ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
15.การศึกษาการสะสมความร้อนของจานเบรกด้วยระเบียบวิธีไฟไนอิลิเมนต์/ อ.อนันต์  และ อ.ศุภชัย
16.รถประหยัดเชื้อเพลิง/ ผศ.ปฎิภาณ   และ ดร.ณทพร
17.รถพลังงานลม/ ผศ.ปฎิภาณ    และ  ดร.ณทพร
18.การศึกษากระบวนการลดความชื้นของข้าวเปลือกโดยใช้ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบมีครีบร่วมกับแบบไม่มีครีบ/ อ.พลรัชต์
19.การศึกษาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในจานเบรก/ อ.กุลยศ
20.เครื่องทดสอบพฤติกรรมวัสดุความเสียดทาน/  อ.ศุภชัย
21.การศึกษาการถ่ายความร้อนแบบบังคับโดยใช้ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบปิด/  ผศ.ดร.วิโรจน์
22.การสึกหร่อของจานเบรกที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบรกแบบดิสก์เบรก/ ผศ.ว่าที่ ร.ต. ทรงวุฒิ
23.การศึกษาลักษณะทางกายภาพจานเบรกทีมีผลกระทบต่อระยะทางการเบรก/ อ.ศุภชัย
24.การพัฒนาเครื่องย่อยขวดพลาสติก/  ผศ.วรวิทย์ /อ.พิเชษฐ์
25.การใช้โปรดิวเซอร์แก๊สเป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์/ อ.ศิริพล
26.เครื่องอัดธูปสมุนไพร/ อ.ศิริพล
27.การศึกษาและสร้างตู้อบลมร้อน/ อ.พลรัชต์  และ ผศ.วรวิทย์

ปีการศึกษา 2553
1.การพัฒนาชุดจัดเก็บชิ้นงานอัตโนมัติ/ อ.อนันต์
2.การพัฒนาการอบแห้งเมล็ดข้าวโดยใช้ลม/ ผศ.ดร.วิโรจน์
3.ระบบทำความเย็นโดยใช้เทอร์โมไซฟอน/ ผศ.ดร.วิโรจน์
4.เครื่องผลิตน้ำมันมะพร้าว/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
5.เครื่องทำขนมครกอัตโนมัติ/ ผศ.ปฎิภาณ
6.การพัฒนารถประหยัดเชื้อเพลิง/ ผศ.ปฎิภาณ
7.หุ่นยนต์สำรวจและเก็บวัตถุอันตรายขนาดเล็ก/ อ. อนันต์
8.รถพลังงานลม/  ผศ.ปฎิภาณ
9.เครื่องยนต์สเตอริง/  ผศ.ภูภูมิ
10.เครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลลง/ อ.ศิริพล
11.เครื่องทำอิฐมอญ/ ผศ.สุวรรณ์
12.เครื่องผลิตอาหารเม็ด/  ผศ.ดร.ประเสริฐ
13.รถดูดฝุ่น/ อ.กุลยศ
14.การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องกลั่นแบบไอน้ำโดยใช้  PID Controller/ ผศ.ดร.วิโรจน์ และ ผศ.ธงชัย
15.เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มไฮดริลิกส์ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส/ อ.อนันต์
16.เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์/ อ.กุลยศ
17.เครื่องทดสอบ  Journal  Bearing/ ผศ.ปฎิภาณ
18.การวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาแอร์/ อ.กุลยศ
19.เครื่องย้ำหัวสายไฮดรอลิกส์/ ผศ.วรวิทย์ และ อ.อนันต์
20.การศึกษาการถ่ายเทความร้อนแบบอิสระโดยใช้ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบปิด/  ผศ.ดร.วิโรจน์
21.การพัฒนาเครื่องบดถั่วเหลือง/  ผศ.ว่าที่ ร.ต. ทรงวุฒิ
22.การพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัว/ ผศ.วรวิทย์
23.การพัฒนาเครื่องแยกเส้นใยจากกาบกล้วย/ อ.อนันต์
24.รถไฮบริด/ ผศ.ดร.วัลลภ
25.การพัฒนาเครื่องอัดถ่าน/ ผศ.สุวรรณ์

-ปีการศึกษา 2552
1.เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดช์เบด/ ผศ.ปฎิภาณ
2.เครื่องแกะเมล็ดบัว/ ผศ.ดร.ประเสริฐ                                                                                                                                           3.เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์/ อ.กุลยศ
4.การพัฒนาเครื่องสีข้าว/  ผศ.ดร.ประเสริฐ
5.การพัฒนาเครื่องอบแห้งพืชสมุนไพร/ ผศ.ปฎิภาณ
6.เครื่องทำความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่/ อ.อนันต์
7.เครื่องหีบเมล็ดสบู่ดำ/ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
8.การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งอุปกรณ์ LPG ในรถจักรยานยนต์/ ผศ.ปฎิภาณ
9.เครื่องคัดแยกเมล็ดสารกาแฟ/  ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
10.เครื่องฝานและผสมหยวกกล้วยกึ่งอัตโนมัติ/   อ.กุลยศ
11.เครื่องผลิตไส้กรอกกึ่งอัตโนมัติ/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
12.เครื่องให้อาหารปลาดุกอัตโนมัติ/  ผศ.สุวรรณ์
13.เครื่องหันหน่อไม้/   ผศ.ดร.ประเสริฐ
14.การพัฒนาเครื่องขูดหน้ายาง/  ผศ.วรวิทย์ และ อ.อนันต์
15.เครื่องบีบแยกเนื้อปลา/ ผศ.ภูภูมิ
16.เครื่องบดถั่วเหลืองอัตโนมัติ/ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
17.รถตัดหญ้าไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย/ ผศ.ภูภูมิ
18.เครื่องอบแห้งกลีบกุหลาบโดยใช้ลมร้อนจากเครื่องปรับอากาศ/ ผศ.ปฎิภาณ
19.รถประหยัดเชื้อเพลิง/ ผศ.ดร.ปฎิภาณ
20.การวิเคราะห์การกระจายความเค้นในคานชนิดยึดปลายแน่นสองข้าง/ ดร.ประกอบ
21.ชุดทดลองกังหันแรงฉีด/ ผศ.สุวรรณ์
22.เครื่องผลิตไบโอดีเซล/ ผศ.ดร.ประเสริฐ
23.เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์/ อ.มนัส
24.ชุดสาธิตระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ/ ผศ.วรวิทย์
25.เครื่องอบกระดาษใบสับปะรดพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฮีตเตอร์/อ.กุลยศ
26.การพัฒนาเครื่องย่อยขวดพลาสติก และ ผศ.ดร.ประเสริฐ
27.เครื่องย่อยขวดแก้ว/ ผศ.ปฏิภาณ
28.เรือเก็บขยะ/ ผศ.ไพศาล
29.เครื่องคัดแยกเมล็ดและเนื้อของพริกชี้ฟ้า/ อ.สำรวม