หลักสูตร/Program

ปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดสอนดังนี้

เตรียมวิศวฯ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
-ปวช. ช่างยนต์

ปริญญาตรี
-วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เวลาเรียน 4 ปี  รับผู้จบ ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรม
-วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  (เทียบโอนรายวิชา)  เวลาเรียน 3-3.5 ปี รับผู้จบ ปวส.ช่างยนต์ หรือเทียบเท่า (ปีการศึกษา 2559 รับรอบ สมทบ)

ปริญญาโท
-วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล  ภาคปกติ(เรียนวัน พฤ, ศ) , ภาคสมทบ(เรียนวันอาทิตย์ 1 วัน)


รายละเอียดหลักสูตร  (เล่มหลักสูตร)
เล่มหลักสูตรปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ปี 2559

-เล่มหลักสูตรปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ปี 2564

-เล่มหลักสูตรปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ปี 2560-2564(สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรแล้ว)

-เล่มหลักสูตรปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ปี 2555-2559 (สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรแล้ว)

 

แผนการเรียน สำหรับ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2555

-แผนการเรียน วศ.บ.ปกติ 4ปี (ปคก.)
-แผนการเรียน วศ.บ.เทียบโอน สมทบ (สคก.)

*เป็นเพียงแผนการเรียนเสนอแนะเท่านั้น นศ.มีสิทธิ์เลือกลงเรียนและถอดวิชาต่างๆได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ วิชาบังคับ, วิชาชีพเลือก, วิชาเลือกเสรี และวางแผนการเรียนให้เหมาะกับความสามารถของนักศึกษาทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตต่อเทอม ต้อง ไม่ลงหน่วยกิตมากเกินไป หรือน้อยเกินไป ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (เทอมปกติ ไม่เกิน 22 นก. ยกเว้นได้รับอนุญาตจากคณบดีสามารถลงเกินได้ 1 เทอม แต่ไม่เกิน 25 นก. และลงน้อยสุดไม่ต่ำกว่า 9 นก.)

การเทียบโอนรายวิชา*
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เทอมแรกของการเข้าเรียน ที่ มทร.พระนคร

ตัวอย่างใบเทียบโอน ปี 2559

จบจาก ม.ราชมงคลพระนคร 

*วิชาใดที่จะสามารถเทียบโอนได้หรือไม่ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และสกอ.  *นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรายวิชา จากแบบฟอร์มนี้ได้เพื่อขอเทียบโอนรายวิชาอื่นแทน  แต่อาจส่งผลโครงสร้างรายวิชา เพื่อขอใบ กว.ควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปลี่ยนแปลงวิชาขอเทียบโอน   *กรณีเทียบโอนได้ทุกวิชา( 11 วิชา) นักศึกษาสามารถ ไม่ ขอเทียบโอน บางรายวิชาในแบบฟอร์มนี้ได้  เพื่อศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาที่สนใจจะศึกษา