ขอความกรุณาผู้สนใจและศิษย์เก่า ตอบแบบสำรวจความต้องการ การศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ***

เพื่อสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะได้นำ ข้อมูล ความคิดเห็น ไปเตรียมการ ในการเปิดสอนระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วศ.ม) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ตอบแบบสำรวจตามลิงนี้เลยครับ  http://www.eng.rmutp.ac.th/question_3master/

ขอขอบคุณล่วงหน้า ในการตอบแบบสอบ

***************************************************************************************************

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร