ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง


สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอเสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอเสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร