ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง ที่ได้รับคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร