พิธีต้อนรับ นศ.ใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 58

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ทำพิธีต้อนรับ นศ.ใหม่ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ประปี 2558 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558  โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง และคณาจารย์ของสาขาวิชา ประกอบด้วย อ.ศิริพล ทองอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์  ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ดร.ณทพร จินดาประเสริฐ อ.พีรสิชฌ์ ชฎาธร อ.พลรัชต์ บุญมี อ.พิเชษฐ์ บุญญาลัย

1

2

 

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

ข้อความนี้ถูกเขียนใน news คั่นหน้า ลิงก์ถาวร